Hyresvillkor


Uppdaterad: 2018-04-07
§ 1 – Tillämplighet
Nedanstående hyresvillkor skall gälla, om annat ej avtalats, mellan uthyrare (Gröna Evenemang & Ekonomi AB – Orgnr: 556862-8415) och hyrestagare (kund till Gröna Evenemang & Ekonomi AB) vid hyra av all typ av utrustning. Hyrestagaren skall vara svensk medborgare och ha fyllt minst 18 år, vid uthyrning till företag/förening skall organisationsnummer finnas tillgängligt med eventuell godkänd F-skatt.

§ 2 – Förkortningar
Gröna Evenemang & Ekonomi AB nedan kallat GRÖNA EVENEMANG.

§ 3 – Leverans
All leverans sker fritt GRÖNA EVENEMANGS lager i Uppsala (Eriksberg) om inget annat överenskommits. Ombesörjer GRÖNA EVENEMANG transport och riggning tillkommer transport/resekostnader samt ev. personalkostnad för montering ifall det inte ingår i priset. Hyrestagaren ansvarar även för att GRÖNA EVENEMANG kan komma fram med transporten och att parkering finns tillgänglig.

§ 4 – Priser
Alla priser på GRÖNA EVENEMANGS hemsida är prisexempel och kan variera från tid till annan, hyrestagaren får alltid en offert innan bokning sker. Om ljud/ljustekniker hyrs in kan antalet arbetstimmar variera från vad som är beräknat i offerten ifall evenemanget överskrider den planerade scentiden. GRÖNA EVENEMANG förbehåller sig rätten att neka uthyrning om hyrestagare ej i förväg signerat, eller i samband med hyran signerar, ett av GRÖNA EVENEMANG presenterat hyresavtal.

§ 5 – Betalning
FÖRETAG och FÖRENINGAR faktureras hyreskostnaden på 10 dagar netto efter hyrestidens slut vid godkänd kreditprövning. PRIVATPERSONER skall erlägga hyreskostnaden kontant (swish/kort/bankgiro) vid avhämtning av hyresobjekt eller faktureras efter godkännande av NOX FINANS. GRÖNA EVENEMANG förbehåller sig rätten till kreditprövning av hyrestagare, såväl FÖRETAG, FÖRENING som PRIVATPERSONER. För de fall kreditprövning får negativt utfall kan uthyrning stoppas av GRÖNA EVENEMANG. Under vissa perioder/tillfällen kan en depositionsavgift förekomma. Betalning för långtidshyra kan i vissa fall ske i förskott mot faktura på 10 dagar netto.

§ 6 – Personal
Uthyrningsvillkoren gäller både när GRÖNA EVENEMANG har personal på plats och när hyrestagaren själv står för personal. Observera att personal från GRÖNA EVENEMANG ej ingår i de på hemsidan angivna priserna annat än i de paketerbjudanden där transport och montering ingår.

§ 7 – Hyrestid/Hyresperiod
Med hyresperiod avses den tid som löper mellan det att hyresobjekt lämnar GRÖNA EVENEMANG lager till dess att den återlämnas till GRÖNA EVENEMANGS lager, oavsett om detta sker av hyrestagaren själv eller genom bud/fraktbolag. Avhämtning/Återlämning sker alltid från/till samma ställe om inte annat avtalats.

§ 8 – Återlämning
Vid de fall hyrestagare ej förlänger hyresperioden och dröjer med återlämnandet av hyresobjekt efter den avtalade hyrestidens slut, är hyrestagare skyldig att till GRÖNA EVENEMANG betala för varje dygn som påbörjats utöver den avtalade hyresperioden med en dygnshyra per försenat dygn.

§ 9 – Hyrestagarens ansvar/skyldighet
Hyrestagare är ensam ansvarig, under hela hyresperioden, för skada på och eller förlust av hyrd utrustning, oavsett om den beror på vållande eller våda (olyckshändelse). Det åläggs hyrestagaren att bruk och handhavande av utrustningen sker på sådant sätt att skada ej sker. Samt att utrustningen återlämnas i samma skick som vid utlämnande. Detta inkluderar alla delar i utrustningen.

Det åläggs hyrestagare att vid början av hyresperioden kontrollera att utrustningen är i funktionsdugligt skick. Vid återlämnandet av utrustning testas funktionsdugligheten samt att utrustningen är komplett och rengjord. Om utrustning återlämnas smutsig debiteras kund för tvätt och rengöring med 350kr exkl. moms per påbörjad timme. (437,50kr inkl. moms)

Det åläggs hyrestagare att hålla utrustningen försäkrad, under hela hyresperioden, till utrustningens fulla värde. Vid eventuell skada på och eller förlust av hela eller delar av den hyrda utrustningen, är hyrestagare skyldig att, utan dröjsmål ersätta GRÖNA EVENEMANG för den försvunna/skadade utrustningen oavsett eventuella nedsättningar från försäkringsbolaget. Hyrestagare är skyldig att omedelbart meddela GRÖNA EVENEMANG när skada eller förlust inträffat. Med skada menas ej interna fel på utrustningen, orsakade av förslitning eller fabrikationsfel, som hyrestagare ej kan göras ansvarig för.

§ 10 – Uthyrarens ansvar/ skyldighet
GRÖNA EVENEMANG ansvarar för att utrustningen är felfri och funktionsduglig vid utlämningstillfället. Skulle fel eller skada uppstå under hyresperioden skall hyrestagare meddela GRÖNA EVENEMANG snarast. Ev. fel skall repareras av GRÖNA EVENEMANG och får inte utföras av hyrestagare utan GRÖNA EVENEMANG godkännande. Hyrestagare ansvarar för att defekt utrustning kommer GRÖNA EVENEMANG tillhanda för reparation eller utbyte. GRÖNA EVENEMANG har rätt att ersätta defekt eller skadad utrustning med likvärdig utrustning, om ersättningsutrustning av samma typ och fabrikat ej finns tillgänglig. GRÖNA EVENEMANG ordnar felsökning på plats inom 24 timmar från anmälan om felet på utrustningen inte kan avhjälpas via telefon. Hyrestagaren medger GRÖNA EVENEMANG tillträde till de lokaler där utrustningen finns, för kontrollservice eller annat åtagande i samband med hyrd utrustning. Ifall GRÖNA EVENEMANG ej kan åtgärda felet och det väsentligen påverkar det evenemang som hyrestagaren står för så skall hela eller del av hyreskostnaden återbetalas till hyrestagaren. Ifall felet beror på att hyrestagaren har kopplat fel trots genomgång via telefon debiteras hyrestagaren för utryckningen.

§ 11 – Äganderätt
Utrustningen kvarstår i GRÖNA EVENEMANG ägo under hela hyresperioden. Hyrestagare får därför inte låna ut, pantsätta, överlåta byta ut eller sälja utrustningen. Utrustningen får ej heller uthyras i andra hand eller föras utomlands, utan GRÖNA EVENEMANGS medgivande. GRÖNA EVENEMANGS märkning av utrustning får ej avlägsnas eller övertäckas.

§ 12 – Uthämtning
Hyrestagare ansvarar själv för att beställd och erforderlig utrustning hämtas vid hämtningstillfället om inte annat avtalas. GRÖNA EVENEMANG kan ej göras ansvarig för ej beställda erforderliga delar, eller eventuell kvarglömd utrustning.

§ 13 – Kunskap
Hyrestagare är skyldig att äga nödvändig kännedom för handhavande av hyrd utrustning samt inkoppling av utrustningen på det allmänna elnätet. Hyrestagare ansvarar för att utrustningen ej utsätts för skada vid inkoppling till elnät och/eller sammankoppling med annan utrustning. Hyrestagare äger ej rätt att göra ingrepp i utrustningen, utöver lampbyte och eller säkringsbyte, även om hen är tekniskt kunnig. Ej heller låta annan än av GRÖNA EVENEMANG utsedd person utföra reparationer av utrustningen. Har fel uppstått på utrustningen pga. åtgärd från hyrestagarens sida är GRÖNA EVENEMANG ej skyldig att i utbyte ställa annan felfri utrustning till förfogande, eller reparera utrustningen utan att hyrestagare erlägger ersättning härför.

§ 14 – Elsäkerhet
Vid arrangemang där GRÖNA EVENEMANG tillhandahåller såväl utrustning som personal svarar hyrestagare för att erforderlig elektricitet enligt överenskommelse finns tillgänglig och att samtliga el-uttag är riktigt och korrekt kopplade av yrkesman. Kostnader i samband med skador uppkomna av felaktig el-spänning debiteras hyrestagare.

§ 15 – Ersättning
GRÖNA EVENEMANG kan ej hållas ansvariga för uteblivna intäkter pga. defekt utrustning.
§ 16 – Riggning
Hyrestagaren ansvarar för slutbesiktning av upphängd/riggad utrustning.

§ 17 – Arrangemang utomhus
Hyrestagaren ansvarar för att scen och utrustning är ordentligt skyddad från fukt/regn/lera, vid extrema väderförhållanden eller kraftigt regn förbehåller GRÖNA EVENEMANG rätten att ställa in uthyrningen om skydd av utrustning inte kan säkerställas. Hyrestagaren ansvarar även för att utrustningen och scenen är ordentligt skyddad från obehöriga, dvs personer som ej ska inta scenen. Hyrestagaren ansvarar även för att eventuellt tillstånd visas upp från polisen ifall evenemanget sker på allmän plats (där tillstånd krävs).
§ 18 – Avbokning
Avbokning måste ske senast 48 timmar innan avtalad tid för leverans, vid mindre former av uthyrning som ej kräver förberedelse från GRÖNA EVENEMANG kan avbokning ske senast 24 timmar före leverans. Om avbokning sker senare än 48 timmar före avtalad tid för leverans tas en administrativ avgift ut på 20% av hyreskostnaden.

§ 19 – Fakturering / Faktureringsavgift / Påminnelseavgift / Dröjsmålsränta
GRÖNA EVENEMANG, eller ombud för GRÖNA EVENEMANG, debiterar vid var tid aktuell lagstadgad påminnelseavgift för faktura som ej betalats innan förfallodagen. Vid försenad betalning debiterar GRÖNA EVENEMANG, eller ombud för GRÖNA EVENEMANG, kunden dröjsmålsränta enligt räntelagen vilket motsvarar referensränta med tillägg av åtta procentenheter. Vid utebliven betalning vidtar GRÖNA EVENEMANG, eller ombud för GRÖNA EVENEMANG, kravåtgärder i form av påminnelse, inkassokrav, och ansökan om betalningsföreläggande. Ombud: NOX FINANS Det är vid fakturering hyrestagarens fulla ansvar att ge GRÖNA EVENEMANG en korrekt faktureringsadress, organisationsnummer eller personnummer samt annan fakturainformation. Vid fakturering till privatperson tillkommer en faktureringsavgift på 35 kronor inklusive moms utöver hyreskostnaden. GRÖNA EVENEMANG får på inget sätt göras ekonomiskt ansvarig för, av hyrestagare lämnade, inkorrekta order- eller faktureringsuppgifter. OBS! Av hyrestagare felaktigt lämnade, eller inkorrekta, uppgifter kan leda till merkostnader för hyrestagare.